Polityka prywatności strony internetowej

I. PREAMBUŁA

 • Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 • Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej Me-Sep Sp. z o.o.
 • Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, informacje dotyczące używania plików Cookies, jak też obowiązki Administratora tych danych.
 • Administrator stosuje nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Me-Sep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. M. Bałuckiego 3, 30-318 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000896456, NIP: 6762595934 (zwany dalej „Właściciel”).

III. Cel przetwarzania danych

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowego realizowania wykonywanych usług oraz prawidłowego wykonywania umowy sprzedaży.
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m. in. nowych produktów lub usług.
 • Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m. in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich, lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

IV. Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
- Imię i Nazwisko,
- Adres e-mail.

Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- Data urodzenia
- Numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L119, 4.5. 2016, p. 1- 88, (zwane dalej: „Rozporządzenie RODO”).
 • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

VI. Prawa przysługujące użytkownikowi

 • Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi wcześniej przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 • Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i wytwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.
 • Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy to bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 • Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VII. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

 • Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru orz dostarczenia przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.)
 • Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępnianie osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 • Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza Obszar Unii Europejskiej.
 • Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

------------------------------------------------------------------

Privacy policy

We at Me-Sep want you to know that we care about your privacy. We want you to know exactly how we use the information you provide to us in the course of using our Website. By accessing and using our Website, you agree to be bound by the terms of this Privacy Notice and the terms of our Internet Disclaimer and Statement. If you are not willing to agree to these terms, please do not use our Website.

You are not required to provide any personal information in order to visit our Website or to obtain the information that is freely available to all visitors. However, in order to fully utilise our services – i.e., to contact with us by form available on our website – you must share your e-mail address with us.

We are committed to maintaining the trust of our users. If you have any questions or concerns about the privacy or security of any information that you have provided, please do not hesitate to contact us.

Handling of Information

We retain and store all information you voluntarily transmit to us when using our Website ("User Information"). You are, of course, free not to provide any of the information that you are prompted to provide when utilizing particular features of our Website, but you should bear in mind that your failure to provide us with certain information may affect your ability to use such features.

We use the User Information for purposes such as responding to your questions and requests, and improving and personalizing our communications with you. Except as stated below, we do not sell or otherwise distribute or transfer to any third parties any User Information and we keep all User Information in confidence.

Cookies

Cookies help us to personalise your future visits to our Website and to provide you features that we think will be of interest to you. Most browsers offer you information about how to avoid, alter and/or identify and remove cookies. You are, of course, free to delete from your hard drive any cookies that we have issued to you. However, your future visits to our Website may then be less personalised and convenient.

Advertising and conversion cookies

Advertising and conversion cookies are used to make on other sites outside our offer advertising more relevant for you, e.g. based on your interests. Also, this prevents that the same advertisements are displayed again to you. With these cookies, we can also measure the effectiveness of our advertising campaigns based on anonymous and pseudonymous user profiles and understand how users interact with our advertisements and what actions the users have implemented after interacting with the respective advertising material (so-called "conversion").

Google (re)marketing services

For the purposes of our legitimate interests (i.e. our interest in analyzing, optimizing and running our Websites in a commercially viable manner within the meaning of Art. 6 (1) f. of the GDPR), we use the marketing and remarketing services (hereinafter referred to as "Google marketing services") provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google marketing services enable us to display ads for and on our website in a more targeted fashion, helping us to only show ads to Users that are potentially of interest to them. The method we use, known as remarketing, involves, for example, showing Users ads for products in which they have already shown an interest on other websites.

For this purpose, our Websites – and other websites on which Google marketing services are active – contain a snippet of code, which is executed directly by Google. This integrates what are known as (re)marketing tags in the website (invisible image files or code, also known as web beacons). With the help of these tags, an individual cookie, i.e. a small file, is saved on the User’s device (comparable technologies may also be used instead). These cookies may be set from a few different domains, including google.com, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com and googleadservices.com.

This file notes which sites the User visits, which content interests the User, and which offers he or she clicked, as well as technical information on the browser and operating system, referring websites, visit duration and other data on the use of the Websites.

The User’s IP address is also recorded, though we wish to make it clear that, within the context of Google Analytics, the IP address is truncated within European Union Member States and in other countries that are party to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transferred to the US-based Google server and truncated there.

The IP address is not merged with User data within other Google offerings or services. The information referred to above may also be linked to comparable information from other sources. If the User subsequently visits other websites, they may be presented with ads tailored to them according to their interests.

User data is processed in a pseudonymized manner within the context of Google marketing services, i.e. Google does not store and process details such as the name or email address of the User, but instead processes the relevant data within pseudonymized usage profiles based on cookies. This means that, from Google’s perspective, the ads are not managed for and displayed to a named or otherwise identifiable person, but rather for and to the cookie holder, regardless of who this cookie holder is. That is not, however, the case if a User has expressly granted Google permission to process their data in a non-pseudonymized manner.

Information collected on Users by Google marketing services is transmitted to Google and stored on Google’s servers in the USA.

You can find more information on how Google uses data for marketing purposes at https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Google’s privacy policy is available at https://www.google.com/policies/privacy.

If you wish to opt out of personalized advertising by Google marketing services, you can adjust your preferences and opt-out settings by visiting the following page: http://www.google.com/ads/preferences

LinkedIn

LinkedIn Conversion Tracking: On our website, we use the analysis and conversion tracking technology of the LinkedIn platform. This LinkedIn technology allows you to view more relevant ads based on your interests. We also provide LinkedIn with aggregated and anonymous reporting of ad activities and information about how you interact with our website. For more information on LinkedIn privacy, please visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. You can disregard the analysis of your usage behavior by LinkedIn as well as the display of interest-based recommendations (“opt-out of retargeting”): Click the “Reject on LinkedIn button” (for LinkedIn members) or Reject (for other users) at the following link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-outs.

Server log-files

The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. These are: Browser type and browser version Used operating system Referrer URL Host name of the accessing computer Time of the server request These data cannot be assigned to specific persons. A merge of this data with other data sources will not be done. We reserve the right to check this data retrospectively, if we become aware of specific indications for illegal use.

TLS encryption

This site uses TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of sensitive content, such as the requests you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection by changing the address line of the browser from “http: //” to “https: //” and the lock symbol in your browser line. If TLS encryption is enabled, the data you submit to us can not be read by third parties.

Access to Your User Information

If you wish to know what information we have stored about you or your business please contact us at info@me-sep.com. At any time you may instruct us to permanently delete any such information.

Modifications to Privacy Notice

We reserve the right to modify this Privacy Notice and our Internet Disclaimer and Statement at any time. You should check this Privacy Notice and our Internet Disclaimer and Statement periodically for changes. If at any time you choose not to accept these terms and conditions, please do not continue to use our Website.

Contact person for data protection

Should you have any questions or comments regarding data protection or wish to object to the use of your personal data for advertising, market and opinion research purposes, please write to the following address: Me-Sep Sp. z o. o. Ul. Michała Bałuckiego 3 30-318 Kraków e-mail: info@me-sep.com