Regulamin użytkowania strony internetowej

I. PREAMBUŁA

 • Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej (zwany dalej: „Regulaminem”)
 • Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 • W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie zapisy w Regulaminie należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.
 • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 • Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m. in prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 • Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: s.dutczak@me-sep.com

II. DEFINICJE

 • Strona internetowa – narzędzie, o nazwie https://www.me-sep.com/ , służące do świadczenia usług elektronicznych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 • Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików Cookies, oraz wszelkich innych warunków znajdujących się na stronie internetowej które dotyczą określonych funkcji oraz obsługi klienta;
 • Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową. Właścicielem jest firma Me-Sep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy Ul. M. Bałuckiego 3, 30-318 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000896456, NIP: 6762595934

III. ZAKRES WARUNKÓW

 • Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej zgodnie z poniższym Regulaminem.
 • Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacyjny dla Użytkowników.
 • Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażania zgody na Regulamin użytkowania strony internetowej.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 • Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe.
 • Po akceptacji Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 • a) Treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 • b) Każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 • Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część strony internetowej.
 • Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 • Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
 • a) W sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 • b) W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 • c) Do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami.
 • d) Do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 • e) Do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowania szpiegujące, oprogramowania z reklamami lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi strony.

V. PLIKI COOKIES

 • Strona internetowa używa plików Cookies lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane „Cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane głównie w celach marketingowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • Pliki Cookies to fragmenty informacji, które zawierają indywidulany kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 • Niektóre z plików Cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki Cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 • Wszystkie pliki Cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez jej Właściciela.
 • Wszystkie pliki Cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 • Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki Cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 • Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowane powiadomienie, gdy funkcja Cookies jest włączona. Aby zmienić ustawienia akceptacji Cookies – należy dostosować urządzenie w przeglądarce.
 • Zablokowanie lub usunięcie plików Cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

VI. LINKI ZEWNĘTRZNE

 • Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, przekierowujące Użytkownika do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 • Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich użytkowania.

VII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 • Znaki towarowe, loga i inne spersonalizowane elementy Właściciela pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie „Znakami”) stanowią własność Właściciela.
 • Za wyjątkiem indywidualnych, pisemnych upoważnień Właściciela, Użytkownik nie może wykorzystywać Znaków osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi , graficznymi szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, mediach, materiałach pisemnych oraz ustnych, formie elektronicznej, wizualnej, ani w żadnej innej formie.

VIII. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel strony szanuje w pełni prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 • Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 • Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 • Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań.
 • Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki w niej zamieszczone.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za jej pomocą.
 • Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 • Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m. in odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

X. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszego Regulaminu.

XI. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 • Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersje na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 • Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 • Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.
 • Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

XIII. PODSTAWA PRAWNA

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy odpowiednich ustaw dotyczących prawa telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną państwa, w którym znajduje się siedziba Właściciela strony internetowej.